Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng - chuyên đào tạo và tư vấn thủ tục xây dựng

Doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng phải đăng tải hồ sơ năng lực theo quy định bắt buộc tại Nghị định 59/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng theo Thông tư 17/2016/TT-BXD

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và đạt điểm sát hạch theo quy định

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng là đơn vị tiên phong về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức các lớp luyện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn quốc - đảm bảo kết quả tốt nhất cho học viên.
 • ĐIỀU KIỆN & THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

  Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là nhu cầu thiết yếu và là quy định bắt buộc đối với tất cả các cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD

  Nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Các cá nhân khi tham gia vào các hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực như: Khảo sát xây dựng, Thiết kế quy hoạch xây dựng, Thiết kế xây dựng công trình, Giám sát thi công xây dựng, Kiểm định xây dựng, Định giá xây dựng,... đều cần phải xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật

  Các cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng cần dược cấp chứng chỉ hành nghề

  Các cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng cần phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng


  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựngCác cá nhân muốn hoạt động trong các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng, ví dụ khảo sát  xây dựng công trình cần phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng. Nghị định 59/2015/NĐ-CP có quy định về Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng. Chúng ta cùng tìm hiểu Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát  xây dựng để biết thông tin chi tiết hơn

  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng


   

  Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

  a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;

  b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

  c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

  3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

  Chứng chỉ hành nghề xây dựng là điều cần thiết

  Phiếu kết quả sát hạch đạt được nộp cùng hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề  xây dựng        

  Thủ tục và trình tự xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng như sau:

  1. Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

  2. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận sát hạch có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét quyết định. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, Bộ phận sát hạch có trách nhiệm thông báo một lần tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  3. Việc sát hạch được tiến hành theo tổ chức, khu vực hoặc địa phương. Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ. Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân.

  4. Trong thời gian tối đa 03 ngày kể từ khi tổ chức sát hạch, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổng hợp, trình kết quả sát hạch của cá nhân để Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp chứng chỉ hành nghề. Kết quả sát hạch của cá nhân được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch.

  Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ hành nghề, Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 10 Thông tư này tới Bộ Xây dựng để phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý chứng chỉ hành nghề đã cấp và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trên trang thông tin điện tử.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.

  5. Việc thu và sử dụng chi phí sát hạch thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng; lệ phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí và lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Chi phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

   

  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

  1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.
  2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
  3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu
  4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
  5. Đối với cá nhân quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm:
  a) Các tài liệu theo quy định tại các Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 nêu trên
  b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây

  (Để được hướng dẫn hoàn thiện bộ hồ sơ và biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số Hotline: 0907.214.888)

  Mẫu đơn đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

   

  Phụ lục số 01

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ---------------

  ……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

  Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

   

  1. Họ và tên: .................................................................................................................................................

  2. Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................................................

  3. Quốc tịch: .................................................................................................................................................

  4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……. nơi cấp ...............................................

  5. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................................

  6. Số điện thoại: ....................................... Địa chỉ Email: ...........................................................................

  7. Đơn vị công tác: .......................................................................................................................................

  8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ..................................................................

  9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): .............................................................................

  Đề nghị được cấp/cấp lại/Điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

  9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □

  Lĩnh vực hành nghề: .................(1) .................................... Hạng: .............................................................

  9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □

  Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: .............................................................................................................(2)

  9.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □

  Lĩnh vực hành nghề Điều chỉnh/bổ sung: ......(1) ....................... Hạng: ....................................................

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.
   
   
                                                                                                                                                    NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ, tên)
   

   

   

  Phụ lục số 02

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG X Y DỰNG

                                      1. Họ và tên: ....................................................................................................................

                                      2. Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………................

                                      3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ……………………………………..

                                      4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………...................

                                      5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: ………………………………………...

                                   

                           Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.


                                  Xác nhận của Cơ quan, Tổ chức                                             NGƯỜI KHAI

                                 quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề                                        (Ký và ghi rõ họ, tên)

                                                     nghiệp (*)
   

   

   

  Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng - đào tạo, hướng dẫn thi sát hạch và tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng là đơn vị chuyên đào tạo, luyện thi sát hạch và tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Qua quá trình hợp tác hỗ trợ cho doanh nghiệp, Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng được các Tập đoàn, Tổng công ty, các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao về uy tín cũng như chất lượng.

  Viện có thể hỗ trợ:

  - Lịch thi sát hạch sớm nhất
  - Hướng dẫn ôn thi, cung cấp "Đáp án câu hỏi thi sát hạch"
  - Tư vấn xin cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng

   

   Địa chỉ đào tạo, tư vấn và thực hiện sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Địa chỉ đào tạo, tư vấn và thực hiện sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

   


  [ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CỦA VIỆN ICRC TẠI ĐÂY]

   

  Để tìm hiểu rõ hơn nữa về đào tạo và tư vấn xây dựng, quý khách vui lòng click vào link dưới đây:
   www.icrc.vn

   

  Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

  Tel: 08.6275.6888 - Fax: 08.6281.6685

  Hotline: 0907.214.888

   

  HCM 1: B16.03, Tòa nhà Bộ Công An, 83 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

  HCM 2: 71/42 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

  HN: 15 ngõ 24 Kim Đồng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

  Ngày đăng: 02-11-2016 2,615 lượt xem